Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Wójt Gminy Solec – Zdrój przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021 – 2024

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały Nr III/7/2010 Rady Gminy Solec – Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – Wójt Gminy Solec – Zdrój przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021 – 2024.

1.       Konsultacje będą przeprowadzone w terminie: 9 – 23 września 2020 r.

2.       W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustaw o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren Gminy Solec – Zdrój.

3.       Zgłoszenia uwag i opinii dotyczących projektu uchwały organizacje i podmioty dokonują w formie papierowej, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju, w terminie podanym w ogłoszeniu.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikiem (Wieloletniego programu współpracy Gminy Solec – Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021 – 2024).

 

(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć projekt uchwały )


(kliknij ikonkę poniżej aby otworzyć projekt załącznika do uchwały )                                                                                                                 Wójt Gminy Solec – Zdrój

                                                                                                                        Adam Pałys

Załączone pliki:

Informacja o przebiegu konsultacji
(informacja_o_przebiegu_konsultacji.pdf - 112.753 KB) Data publikacji: 2020-09-30 11:36:27 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl