Archiwalna wersja strony: Informacja z zakresu gospodarki odpadami

Gmina Solec-Zdrój - Informacja z zakresu gospodarki odpadami
Data archiwizowania: 2013-02-12 14:22:28
Informacja z zakresu gospodarki odpadami

KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA

– OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁ RADY GMINY SOLEC-ZDRÓJ

 

Zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2012 poz. 391 ze zm.) Rada Gminy Solec-Zdrój podjęła następujące uchwały:

 

1.       w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Solec-Zdrój – uchwała nr XXI/109/2012 z dnia 29 listopada 2012r.

2.       w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Solec-Zdrój – uchwała nr XXII/122/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

3.       w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Solec-Zdrój – uchwała nr XXII/123/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

4.       w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – uchwała nr XXII/124/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

5.       w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki opłaty – uchwała nr XXII/125/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.

 

WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW!!!

 

1.     Zgodnie z przyjętym wzorem deklaracji oraz uwzględniając przyjęte stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość właściciel nieruchomości oblicza należną miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Wzór deklaracji w załączeniu).

 

2.     Stawki kształtują się następująco:

§         10,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

§           5,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

§           4,20 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a odpady ulegające biodegradacji gromadzone są w przydomowych kompostownikach.

 

3.     Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie do 31.03.2013r.

 

4.      Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Gminy (pok. nr 4), na stronie internetowej gminy w zakładce BOI tj. Biuro Obsługi Interesantów, w BIP w zakładce Gospodarka odpadami, a także zostaną doręczone przez pracownika Urzędu.

 

5.      W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, wójt określa w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 

6.      Właściciel nieruchomości ma obowiązek wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na dwa miesiące bez wezwania w terminie do 10-go każdego nieparzystego miesiąca roku (styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad).

 

7.     Pierwsza płatność przypada na dzień 10 września 2013 roku.

 

8.      Opłata wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości na konto Urzędu Gminy w Solcu- Zdroju, nr 57 8517 0007 0000 0000 0390 0078, Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju.

 

9.      Bardzo ważne jest dostarczenie do Urzędu Gminy lub do przedsiębiorcy wypowiedzenia dotychczasowej umowy na odbiór odpadów. Niezłożenie wypowiedzenia skutkować może podwójną płatnością (Wzór wypowiedzenia w załączeniu).

 

10.  Odpady komunalne zmieszane oraz zebrane w sposób selektywny w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą z gospodarstw domowych w Solcu-Zdroju raz w miesiącu, w pozostałych miejscowościach raz na dwa miesiące zgodnie z harmonogramem podanym do publicznej wiadomości.

11.  Pojemność pojemników lub worków do selektywnego zbierania odpadów winna wynosić od 60 l do 120 l.

 

12.  Pojemność pojemników lub worków do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, niesegregowanych winna wynosić:

§         1-2 osobowa rodzina w budynku jednorodzinnym i w gospodarstwie rolnym - 120 l lub worek;

§         3-5 osobowa rodzina w budynku jednorodzinnym i w gospodarstwie rolnym - 240 l lub 2 pojemniki po 120 l.

 

13.  Selektywne zbieranie odpadów, tym samym ponoszenie niższej opłaty, polega na tym, iż:

§         szkło i odpady opakowaniowe ze szkła umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze zielonym;

§         papier, tekturę i tekstylia umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze niebieskim;

§         tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze żółtym;

§         odpady biodegradowalne, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, a także odpady zielone umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze brązowym lub przydomowym kompostowniku, zgłoszonym uprzednio w deklaracji.

 

14.  Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać do aptek.

 

15.  Meble i odpady wielkogabarytowe odbierane będą na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości lub raz w roku odbierane będą z nieruchomości.

 

16.  Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji, odbierane będą na indywidualne zgłoszenia do przedsiębiorcy wskazanego przez Gminę.

 

17.  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów lub raz w roku odbierany będzie z nieruchomości.

 

18.  Chemikalia, baterie i akumulatory można przekazać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów lub raz w roku odbierane będą z nieruchomości.

 

19.  Do wyznaczonych gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane będą bezpłatnie następujące rodzaje odpadów: chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, opakowania po środkach ochrony roślin.

 

20.  Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy.

 

21.  Pozostałe prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości (np. dotyczące uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, zasady dotyczące mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi, obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i wymagania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej) określone zostały szczegółowo w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Solec-Zdrój.

 

Pełne teksty Uchwał dostępne są w BIP w zakładce Prawo miejscowe.Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl