OBWIESZCZENIE

2008-07-25 14:08:29 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Świniary, Gmina Solec - Zdrój...

 

Solec Zdrój, dnia 2008.07.23.

Znak: GKB.II.7624-4/07


OBWIESZCZENIEStosownie do art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z póź. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z póź. zm) Wójt Gminy zawiadamia, że w dniu 2008.07.23. Znak: GKB.II.7624-4/07 zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji wydanej w dniu 2008.03.11. Znak. GKB.II.7624-4/07 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji pn: Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Świniary, Gmina Solec - Zdrój w ten sposób że:

Zakres przedsięwzięcia zwiększa się o:

1 Przepompownię ścieków P0 usytuowanej na działce o nr ew. 857 , umożliwiającą transport ścieków z niższych poziomów terenu do głównych kolektorów sanitarnych.


Powyższa zmiana złożyła na wniosek firmy projektowej Geokart – International sp. z o.o. jako wykonawcy dokumentacji projektowej dla w/w zadania spowodowana jest zbyt dużą głębokością kolektora grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej a co za tym idzie głębokością pompowni usytuowanej na terenie projektowanej oczyszczalni ścieków oznaczonej jako początkowej. Zastosowanie powyższego rozwiązania powoduje zmniejszenie kosztów budowy i ułatwi realizację zadania.


Z treścią wniosku, z projektem decyzji uwzględniającą powyższą zmianę można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy w Solcu Zdroju w ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy , pok. Nr 3 w godz. 715 – 1515

Wójt

Mar inż. Adam Pałys


Zobacz również: