OBWIESZCZENIE

2008-07-31 08:58:37 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów, dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wełnin , Gmina Solec - Zdrój.

                       Solec - Zdrój , dnia 30.07.2008


Znak: GPŚ.I.7331-9/08


OBWIESZCZENIEStosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./, art. 10 §1 oraz art.49 zm)

podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 30.07.2008 znak: GPŚ.I.7331-9/08 Wójt Gminy Solec-Zdrój wydał decyzję dla inwestycji :

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz GMINY Solec - Zdrój , 28 – 131 Solec - Zdrój,

dla inwestycji p.n. :

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów

dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wełnin , Gmina Solec - Zdrój.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

budowe mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych o wydajności Q d.śr = 700 m3/d i oczyszczalni ścieków pokąpielowych o wydajności Q d.śr = 200 m3/d wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla obsługi terenów skanalizowanych miejscowości Solec Zdrój, Magierów, Zborów , Żuków, Kików, Wełnin, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 51, 52, 54, 151, 152, 153 położone w miejscowości Wełnin oraz działki o numerach ewidencyjnych 583/1 i 601, położone w miejscowości Solec Zdrój.

Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz. U. Nr 98 poz.1071 z 2000r. z póź. zm.) strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, pokój nr 3 w Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy, pok. nr 3.


Zobacz również: