OBWIESZCZENIE

2008-07-31 13:44:37 Obwieszczenia

Inwestycja polegająca na budowie trawiastego boiska sportowego.....

                                                   Solec-Zdrój,dnia 31.07.2008

Znak:GPŚ.I.7331-23/08


OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./, art. 10 §1 oraz art.49 zm)

podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 31.07.2008 znak: GPŚ.I.7331-23/08 Wójt Gminy Solec-Zdrój wydał decyzję dla inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegającej na budowie trawiastego boiska sportowego, wraz z urządzeniami niezbędnymi do jego funkcjonowania.

Zakres przedsięwzięcia dotyczy działki o nr ew. 142 , usytuowanej w miejscowości Zagajów gmina Solec-Zdrój.


Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz. U. Nr 98 poz.1071 z 2000r. z póź. zm.) strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, w Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy, pok. nr 3 .

Zobacz również: