OBWIESZCZENIE

2008-08-01 08:30:21 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów, dotyczącej miejscowości Solec Zdrój, Gmina Solec Zdrój.

Solec-Zdrój, dnia 2008.07.31.

Znak: GŚP.II.7624-4/08


OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z póź. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z póź. zm) Wójt Gminy zawiadamia, że została wydana decyzja z dnia 2008.07.31. Znak: GŚP.II.7624-4/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:


Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów

Dotyczącej miejscowości Solec Zdrój, Gmina Solec Zdrój

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, rurociągami tłocznymi, pompowniami sieciowymi wraz z wszelkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania oraz zasilaniem w energie elektryczną, obejmującej nieruchomości położone w miejscowości gminnej Solec-Zdrój,

- projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC-U o średnicy Dn 200 mm, Dn 160 mm, zbierającą ścieki sanitarne z poszczególnych gospodarstw poprzez przykanaliki,

- 4 przepompownie ścieków, umożliwiające transport ścieków z niższych poziomów terenu do głównych kolektorów sanitarnych,

- projektowaną sieć kanalizacji tłocznej z rur ciśnieniowych PE 110 SDR 17,6

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowić będzie układ sieci grawitacyjno-ciśnieniowy z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków w miejscowości Solec Zdrój.

Z treścią decyzji można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy w Solcu Zdroju w ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy , pok. Nr 3 w godz. 7.15 – 15.15

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa, tekst jednolity : Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm),Z up. Wójta

Mgr inż. Artur Cygan

Zastępca Wójta
Zobacz również: