OBWIESZCZENIE

2008-08-05 10:10:07 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów, dotycząca miejscowości Magierów, Gmina Solec - Zdrój.

 

Solec - Zdrój , dnia 01.08.2008.


Znak: GPŚ.I.7331-10/08


OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./, art. 10 §1 oraz art.49 zm)

podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 01.08.2008 znak: GPŚ.I.7331-10/08 Wójt Gminy Solec-Zdrój wydał decyzję dla inwestycji :

celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz GMINY Solec - Zdrój , 28 – 131 Solec - Zdrój,

dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów

dotycząca miejscowości Magierów, Gmina Solec - Zdrój.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, rurociągami tłocznymi, pompowniami przydomowymi wraz z wszelkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania oraz zasilaniem w energie elektryczna, obejmującej nieruchomości położone w miejscowości Magierów o numerach ewidencyjnych wykazanych na mapach stanowiących załącznik graficzny.


Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz. U. Nr 98 poz.1071 z 2000r. z póź. zm.) strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, w Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy, pok. nr 3 .Zobacz również: