OBWIESZCZENIE

2008-09-02 14:13:39 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Zborów, Gmina Solec - Zdrój..

 

Solec-Zdrój, dnia 2008.09.02.

Znak: GŚP.II.7624-5/08
 

OBWIESZCZENIE

 

 

Stosownie do art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z póź. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z póź. zm)

zawiadamiam, że w dniu 2008.09.02. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

Rozbudowie i przebudowie systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotyczącej miejscowości Zborów, Gmina Solec - Zdrój

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, rurociągami tłocznymi, pompowni sieciowej i zagrodowej wraz z wszelkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania oraz zasilaniem w energie elektryczną, obejmującej nieruchomości położone w miejscowości Zborów gmina Solec-Zdrój.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowić będzie układ sieci grawitacyjno-ciśnieniowy z doprowadzeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wełnin.


Z treścią decyzji można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy w Solcu Zdroju w ref. Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy , pok. Nr 3 w godz. 715 – 1515


Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa, tekst jednolity : Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm), tj. w dniach od 3.09.2008 do 14.09.2008r.


Wójt

mgr inż. Adam Pałys

Zobacz również: