OBWIESZCZENIE

2008-09-10 08:39:22 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków w m. Świniary, Gmina Solec - Zdrój. Zmiana decyzji.

 

Solec - Zdrój , dnia 09.09.2008.


Znak: GPŚ.I.7331-26/08


OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./ oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz. U. Nr 98poz. 1071 z 2000r. z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 09.09.2008. znak: GPŚ.I.7331-26/08 wójt Gminy Solec Zdrój wydał decyzję zmieniającą decyzję z dnia 08.02.2008r. znak: GKB.I.7331-42/07 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz GMINY Solec - Zdrój , 28 – 131 Solec - Zdrój, dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowie i przebudowie systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotyczącej budowy oczyszczalni ścieków w m. Świniary, Gmina Solec - Zdrój.


  1. Zmiana decyzji dotyczy ujęcia działki nr ewid. 838 należącej do ŚZMiUW w Kielcach


  1. Pozostałe zapisy / treść / zawarte z decyzji GKB.I.7331-42/07 z dnia 08.02.2008 pozostają bez zmianOsoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju w Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy, pok. nr 3 w godzinach 7.15-15.15.

Zobacz również: