OBWIESZCZENIE

2008-09-10 13:30:40 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec–Zdrój i Pacanów dotyczącej miejscowości Piestrzec, Gmina Solec – Zdrój, dotyczącej zmiany lokalizacji przepompowni P6 z działki nr ewid. 1556 na działkę nr ewid. 1557.

 

Solec Zdrój, dn. 2008.09.10.

Znak: GKB.I.7331-36/07


OBWIESZCZENIEStosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./, oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz. U. Nr 98poz. 1071 z 2000r. z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2008.09.10. znak: GKB.I.7331-36/07 Wójt Gminy Solec Zdrój wydał decyzję zmieniającą ostateczną decyzję wydaną w dniu 7.01.2008. Znak: GKB.I.7331-36/07 o ustaleniu LICP dla inwestycji pn: Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec–Zdrój i Pacanów dotyczącej miejscowości Piestrzec, Gmina Solec – Zdrój, dotyczącej zmiany lokalizacji przepompowni P6 z działki nr ewid. 1556 na działkę nr ewid. 1557


Strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, pokój nr 3 w Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy, w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w godzinach 715-1515.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Solec Zdrój w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia


Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia art. 49 Kpa, tekst jednolity : Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm),

Z up. Wójta

mgr inż. Artur Cygan

Zastępca Wójta


Zobacz również: