OBWIESZCZENIE

2008-09-10 13:31:31 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotyczącej miejscowości Piestrzec, Gmina Solec – Zdrój, dotyczącej zmiany lokalizacji przepompowni P6 z działki nr ewid. 1556 na działkę nr ewid. 1557.

 

Solec Zdrój, dnia 2008.09.10.

Znak: GKB.II.7624-9/07


OBWIESZCZENIEStosownie do art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z póź. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z póź. zm) Wójt Gminy zawiadamia, że w dniu 2008.09.10. Znak: GKB.II.7624-9/07 wydał decyzję zmieniającą ostateczną decyzję wydaną w dniu 2008.03.18. Znak: GKB.II.7624-9/07 o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji pn: Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotyczącej miejscowości Piestrzec, Gmina Solec – Zdrój, dotyczącej zmiany lokalizacji przepompowni P6 z działki nr ewid. 1556 na działkę nr ewid. 1557


Z treścią decyzji można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy w Solcu Zdroju w ref. Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy , pok. Nr 3 w godz. 715 – 1515

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Solec Zdrój w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa, tekst jednolity : Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm),Z up. Wójta

mgr inż. Artur Cygan

Zastępca Wójta


Zobacz również: