OBWIESZCZENIE

2008-09-16 12:07:09 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów Dotyczącej miejscowości Magierów, Gmina Solec Zdrój.

 

Solec Zdrój, dnia 2008.09.16.

Znak: GŚP.II.7624-6/08OBWIESZCZENIEStosownie do art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z póź. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z póź. zm) zawiadamiam, że w dniu 2008.09.12. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów Dotyczącej miejscowości Magierów, Gmina Solec Zdrój

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, rurociągami tłocznymi, pompowniami przydomowymi wraz z wszelkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania oraz zasilaniem w energie elektryczną, obejmującej nieruchomości położone w miejscowości Magierów


Z treścią decyzji można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy w Solcu Zdroju w ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy , pok. Nr 3 w godz. 715 – 1515


Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc Nr 3, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa, tekst jednolity : Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm), tj. od dnia 2008.09.16 do dnia 2008.09.30.

Z up. Wójta

mgr inż. Artur Cygan

Zastępca Wójta

Zobacz również: