OBWIESZCZENIE

2008-09-16 12:10:39 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Wójeczka, Gmina Pacanów.

 

Solec Zdrój, dnia 2008.09.16.

Znak: GKB.II.7624-7/07


OBWIESZCZENIEStosownie do art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z póź. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z póź. zm) Wójt Gminy zawiadamia, że w dniu 2008.09.16. zostało wydane postanowienie Znak: GKB.II.7624-7/07 wyjaśniające treść uzasadnienia decyzji z dnia 2007.11.12. Znak : GKB.II.7624-7/07 odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko oraz analizę wyboru najkorzystniejszego wariantu lokalizacji kanalizacji sanitarnej ze względów ekonomicznych i ekologicznych przynoszącym korzyść społeczeństwu i ochronie przyrody dla inwestycji pn: Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca miejscowości Wójeczka, Gmina Pacanów.


Z treścią postanowienia można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy w Pacanowie, ul. Radziwiłłówka 2, w budynku Urzędu Gminy w Solcu Zdroju w ref. Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy , pok. Nr 3 w godz. 715 – 1515 ,


Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa, tekst jednolity : Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm),tj. od dnia 16.09.2008 do 30.09.2008.
Z up. Wójta

mgr inż. Artur Cygan

Zastępca Wójta


Zobacz również: