OBWIESZCZENIE

2008-09-17 13:44:20 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów, dotycząca miejscowości Solec-Zdrój , Gmina Solec - Zdrój.

 Solec - Zdrój , dnia 2008.09.17.


Znak: GPŚ.I.7331-4/08


OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./

podaje się do publicznej wiadomości, że wpłynęły wszystkie uzgodnienia projektu decyzji w sprawie:

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz GMINY Solec - Zdrój , 28 – 131 Solec - Zdrój,

dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów

dotycząca miejscowości Solec-Zdrój , Gmina Solec - Zdrój.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami , rurociągami tłoczonymi, pompowniami sieciowymi wraz z wszelkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania oraz zasilaniem w energie elektryczną obejmującej nieruchomości położone w miejscowości gminnej Solec-Zdrój .


Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z póź. zm.) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, pokój nr 3 w Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy, w godzinach 7.15-15.15. oraz składać wypowiedzi i ewentualnie uwagi co do zebranych dowodów i materiałów.


Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa, tekst jednolity : Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm), tj. od dnia 2008.09.16 do dnia 2008.09.30.Up. Wójta

Mgr inż. Artur Cygan

Zastępca Wójta

Zobacz również: