OBWIESZCZENIE

2008-09-22 13:46:29 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów, dotycząca miejscowości Zborów, Gmina Solec - Zdrój.

 

Solec - Zdrój , dnia 22.09.2008.


Znak: GPŚ.I.7331-3/08


OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./, art. 10 §1 oraz art.49 zm)

podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 22.09.2008 znak: GPŚ.I.7331-3/08 Wójt Gminy Solec-Zdrój wydał decyzję dla inwestycji :

celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz GMINY Solec - Zdrój , 28 – 131 Solec - Zdrój,

dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów

dotycząca miejscowości Zborów, Gmina Solec - Zdrój.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, rurociągami tłocznymi, pompowni sieciowej i zagrodowej wraz z wszelkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania oraz zasilaniem w energie elektryczna, obejmującej nieruchomości położone w miejscowości Zborów gmina Solec-Zdrój, wykazane na mapach stanowiących załącznik graficzny do niniejszej decyzji,


Zgodnie z art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz. U. Nr 98 poz.1071 z 2000r. z póź. zm.) strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, pokój nr 3 w Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy.


Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc, za pośrednictwem Wójta Gminy Solec-Zdrój, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa, tekst jednolity : Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm), tj. od dnia 2008.09.23 do dnia 2008.10.07.Z up. Wójta

mgr inż. Artur Cygan

Zastępca Wójta

Zobacz również: