OBWIESZCZENIE

2008-09-22 13:47:53 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec–Zdrój i Pacanów dotyczącej miejscowości Zołcza Ugory, Gmina Pacanów.

 

Solec Zdrój, dn. 2008. 19.09.

Znak: GKB.I.7331-31/2007


O B W I E S Z C Z E N I EStosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80, poz.717 z póź. zm./, art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2008. 19.09. znak: GKB.I.7331-31/07 Wójt Gminy Solec-Zdrój wydał decyzję zmieniającą ostateczną decyzję wydaną w dniu 2008.01.08 Znak: GKB.I.7331-31/07 o ustaleniu LICP dla inwestycji pn: Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec–Zdrój i Pacanów dotyczącej miejscowości Zołcza Ugory, Gmina Pacanów, dotyczącej zmiany:

Załączniki graficzne określone w decyzji jako:

zał. nr 2 – kopie map zasadniczych w skali 1:1000 sekcje nr; (164.121.024, 164.121.072, 164.121.083, 164.121.084, 164.121.091, 164.121.093)

otrzymują nowe brzmienie

zał. nr 2 – kopie map zasadniczych w skali 1:1000 sekcje nr; (164.121.024, 164.121.072, 164.121.074, 164.121.083, 164.121.084, 164.121.091, 164.121.093)Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym strony mogą zapoznać się z decyzją w Urzędach Gminy:

  1. Solec-Zdrój, pokój nr 3 w Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy,

  2. Pacanów, pokój nr 23 i 24 w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego

w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w godzinach 715-1515.


Od tej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Solec-Zdrój w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia (doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia art. 49 Kpa, tekst jednolity : Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm)


Z up.Wójta

mgr inz. Artur Cygan

Zastępca Wójta
Zobacz również: