OGŁOSZENIE O NABORZE

2008-10-09 14:21:27 Nabór

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. zabezpieczenia społecznego w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy w Solcu –Zdroju, ul. 1 Maja 10.

 

OGŁOSZENIE O NABORZEWójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza nabór na stanowisko

podinspektora ds. zabezpieczenia społecznego w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy w Urzędzie Gminy w Solcu –Zdroju, ul. 1 Maja 10.


 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania do zatrudnienia na danym stanowisku:

a) niezbędne :

- posiadać obywatelstwo polskie,

- posiadać wykształcenie wyższe,

- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

- nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,

- korzystać z praw publicznych,

b) dodatkowe oczekiwania wobec kandydatów:

- znajomość prawa administracyjnego i samorządowego,

ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- znajomość obsługi komputera,

- doświadczenie w pracy administracyjnej.


 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku , na które

przeprowadzany jest nabór:

- realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, w tym zasiłków

rodzinnych i dodatków do nich, świadczeń opiekuńczych tj. zasiłku

pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowych

zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

- współpraca organizacyjna z zakładami opieki zdrowotnej na terenie

Gminy, w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz

mieszkańców Gminy, jak i profilaktycznych programów

zdrowotnych,

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych,

- realizacja zadań z zakresu przyznawania i wypłaty stypendiów

fundowanych przez Gminę Solec-Zdrój.


 1. Wymagane dokumenty:

  1. życiorys,

  2. kwestionariusz osobowy,

  3. list motywacyjny,

  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

  5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

  6. oświadczenie o niekaralności,

  7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór.


 1. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej „Nabór na stanowisko podinspektora ds. zabezpieczenia społecznego” w terminie od 13 października 2008 r. do 3 listopada 2008 r. do godz. 15.00 osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy - pok. Nr 18 lub za pośrednictwem poczty.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub po określonym

wyżej terminie nie będą rozpatrywane.


 1. Rekrutacja prowadzona jest dwustopniowo:

  1. wstępna selekcja kandydatów ma na celu ustalenie , czy kandydat spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze i dokonywana jest przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Wójta Gminy,

  2. merytoryczna selekcja kandydatów przeprowadzana jest przez komisję rekrutacyjną i polega na przeprowadzeniu testu ze znajomości zagadnień objętych wymaganiami od kandydata oraz rozmowy kwalifikacyjnej.


 1. Termin wstępnej selekcji – 6 listopada 2008 roku.

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni o jej wynikach w Biuletynie Informacji Publicznej.

O terminie rekrutacji merytorycznej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.


 1. Z przebiegu rekrutacji sporządza się protokół, zamieszczając w nim listę kandydatów poczynając od najlepszego. 1. Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru nawiązuje się stosunek

pracy na okres próbny – 3 miesięcy. Po umowie na czas próbny, jeśli nie będzie zastrzeżeń , co do pracy zatrudnionego, zostanie z nim nawiązana umowa na czas nieokreślony.

Jeżeli kandydat wyłoniony w drodze naboru odmówi nawiązania

stosunku pracy, stosunek pracy nawiązuje się z kolejną osobą spośród

kandydatów wymienionych w protokole rekrutacji.


 1. Na stanowisku podinspektora w Urzędzie Gminy obowiązuje miesięczne

wynagrodzenie płatne „z dołu”. Planowana wysokość wynagrodzenia

- 1 500 zł mies. brutto ( sł. jeden tysiąc pięćset zł )


 1. Ogłoszenie o naborze podlega publikacji w Biuletynie Informacji

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój


Solec-Zdrój, 9 październik 2008 r.

Zobacz również: