OBWIESZCZENIE

2008-10-23 11:52:39 Obwieszczenia

Przebudowa drogi gminnej nr 1564069 Piestrzec - Zarzecze Gmina Solec Zdrój pow. buski

 

Solec Zdrój, dnia 2008.10.23.

Znak: GKB.II.7624-2/07/2008OBWIESZCZENIEStosownie do art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z póź. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z póź. zm) zawiadamiam, że w dniu 2008.10.23. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Przebudowa drogi gminnej nr 1564069 Piestrzec - Zarzecze Gmina Solec Zdrój pow. buski

Z treścią decyzji można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy w Solcu Zdroju w ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy , pok. Nr 3 w godz. 715 – 1515


Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc Nr 3, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa, tekst jednolity : Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm), tj. od dnia 2008.10.24. do dnia 2008.11.07.Z up. Wójta

mgr inż. Artur Cygan

Zastępca Wójta

Zobacz również: