OBWIESZCZENIE

2009-01-08 12:11:32 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w m. Wełnin, Gmina Solec - Zdrój.

 

Solec-Zdrój, dnia 2009.01.08

Znak: GPŚ.II.7624-7/08OBWIESZCZENIEStosownie do art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150 z póź. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z póź. zm) w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 X 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) odaje się do wiadomości, że w dniu 2009.01.08 Znak: GPŚ.II.7624-7/08 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Rozbudowie i przebudowie systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów

dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w m. Wełnin, Gmina Solec - Zdrój.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę oczyszczalni ścieków komunalnych dla gminy Solec-Zdrój wraz z oczyszczalnią ścieków pokąpielowych (moduł oczyszczania ścieków pokąpielowych) dla potrzeb części uzdrowiskowej miejscowości Solec Zdrój.

Oczyszczalnia ścieków komunalnych realizowana jako jeden z etapów inwestycji Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów, przeznaczona będzie dla obsługi terenów skanalizowanych miejscowości Solec Zdrój, Magierów, Zborów, Żuków, Kików i Wełnin.

Projektowana oczyszczalnia ścieków komunalnych i pokąpielowych zlokalizowana będzie na działce istniejącej oczyszczalni ścieków o nr ewid. 153, w miejscowości Wełnin, gm. Solec Zdrój.

Oczyszczalnia ścieków komunalnych:

Oczyszczalnia ścieków pokąpielowych (moduł oczyszczania ścieków pokąpielowych):

Obiekty oczyszczalni ścieków komunalnych i oczyszczalni ścieków pokąpielowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowane będą na gruntach miejscowości Wełnin - działki nr ewid. 51, 52, 54, 151, 152, 153 oraz na gruntach miejscowości Solec Zdrój – działki nr 583/1, 601.

Oczyszczalnia ścieków komunalnych

Oczyszczalnia ścieków komunalnych mechaniczno-biologiczna z wykorzystaniem metody osadu czynnego w układzie SBR /reaktory cykliczne/. Układ SBR zapewnia biologiczną nitryfikację i denitryfikację związków azotu.

Usuwanie fosforu może być wspomagane chemicznie.

Technologia oczyszczania ścieków komunalnych obejmuje:

Technologia przeróbki osadów ściekowych obejmuje:

Oczyszczalnia ścieków pokąpielowych

Oczyszczalnia ścieków pokąpielowych zakłada usuwanie ze ścieków siarkowodoru oraz chlorków i siarczanów. Technologia oczyszczania ścieków pokąpielowych obejmuje procesy:

Infrastruktura towarzysząca projektowanej oczyszczalni ścieków zlokalizowana będzie

na gruntach miejscowości Wełnin – dz. nr ewid. 51, 52, 54, 151/1, 152, 153 stanowiące własność Gminy Solec Zdrój, Skarbu Państwa, Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz osób prywatnych,

na gruntach miejscowości Solec Zdrój – działki nr 583/1, 601 stanowiące własność Gminy Solec Zdrój i Skarbu Państwa.Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc Nr 3, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. (tj. zgodnie z art. 49 Kpa w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. od 2009.01.08 . do 23.01.2009.)Z up. Wójta

Mgr inż. Artur Cygan

Zastępca Wójta


Zobacz również: