OGŁOSZENIE

2009-01-27 09:39:51 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój ogłasza na rok 2009 otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych dotyczący:


  1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób

    - wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych stacjonarnych dla osób

    po kryzysach psychicznych i terapii zajęciowej

    - środki finansowe przeznaczone na w/w zadanie 162 000,00


Dotacje będą przyznane odpowiednio:


ad pkt. 1 – miesięcznie w następujących transzach przez cały okres realizacji zadania

w 11 transzach: luty 2009r. 2/12 kwoty przeznaczonej na realizację zadania

marzec – grudzień 2009r. miesięcznie po 1/12 kwoty przeznaczonej

    na realizację zadania


Termin składania ofert do dnia 26.02.2009 roku.

Rozpatrywanie ofert nastąpi w dniu 27.02.2009 roku w trybie konkursu otwartego.

Stosowane kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert:


W 2008 roku zadania w zakresie objętym konkursem zrealizowano na kwotę 585030,00.

Zobacz również: