OBWIESZCZENIE

2009-01-29 14:52:37 Obwieszczenia

Budowa ul. Bez nazwy w Solcu Zdroju od ul. Partyzantów Gmina Solec Zdrój pow. Buski.

 

Solec Zdrój, dnia 2009.01.29.

Znak: GKB. II.7624-2/07/09OBWIESZCZENIEDziałając na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr z 2008r. nr 25 poz. 150 z póź zm.) w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) Wójt Gminy Solec Zdrój informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowie ul. Bez nazwy w Solcu Zdroju od ul. Partyzantów Gmina Solec Zdrój pow. Buski.


1 Postępowanie prowadzone jest na wniosek Gminy Solec Zdrój, ul 1 Maja 10, 28-131 Solec Zdrój.

2.   Przed wydaniem decyzji prowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

3.     Informację o:

  • wniosku,

  • raporcie o oddziaływaniu na środowisko,

  • opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju znak: SE.V.-4431/54/07 z dnia 2007.07.19. o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,

  • postanowieniu Starosty Buskiego znak: RLO-7634/3/07 z dnia 2007.06.28. o obowiązku sporządzenia raportu,

  • postanowieniu Wójta Gminy Solec Zdrój znak: GKB.II.7624-2/07 z dnia 2007.08.29. o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,

4.     Informuje się o:

  • możliwości zapoznania się z całą dokumentacją sprawy (w tym z wnioskiem o wydanie decyzji oraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko),

możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 2009.01.29. do dnia 2009.02.20 w budynku Urzędu Gminy w Solcu Zdroju w ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy , od poniedziałku do piątku, pok. Nr 8 w godz. 715 – 1515Z up. Wójta

Mgr inż. Artur Cygan

Zastępca Wójta

Zobacz również: