OGŁOSZENIE

2009-02-10 12:18:31 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec - Zdrój ogłasza na rok 2009 otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych dotyczący...

 Wójt Gminy Solec - Zdrój ogłasza na rok 2009 otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych dotyczący:


1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób

wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych stacjonarnych dla osób po kryzysach psychicznych i terapii zajęciowej

środki finansowe przeznaczone na w/w zadanie 162 000,00Dotacje będą przyznane odpowiednio:ad pkt. 1 - miesięcznie w następujących transzach przez cały okres realizacji zadania

w 11 transzach: luty 2009r. 2/12 kwoty przeznaczonej na realizację zadania marzec - grudzień 2009r. miesięcznie po 1/12 kwoty przeznaczonej na realizację zadania


Termin składania ofert do dnia 26.02.2009 roku.

Rozpatrywanie ofert nastąpi w dniu 27.02.2009 roku w trybie konkursu otwartego. Stosowane kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert:

— cenowe, przy możliwie najszerszym zakresie objętych postępowaniem konkursowym.W 2008 roku zadania w zakresie objętym konkursem zrealizowano na kwotę 585 030,00.

Zobacz również: