ZMIANA DO OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ROK 2009 DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH OGŁOSZONEGO PRZEZ WÓJTA GMINY SOLEC-ZDRÓJ

2009-02-10 13:01:28 Obwieszczenia

W treści ogłoszenia wprowadza się następujące zmiany...

1. W punkcie 1 myślnik drugi otrzymuje nowe brzmienie: „-środki finansowe przeznaczone na w/w zadania wynoszą 270 000,00 zł.";

2. Dodaje się myślnik trzeci: „ - wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych stacjonarnych oraz pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób winno odbywać się w obiektach zlokalizowanych na terenie gminy Solec-Zdrój";

Zobacz również: