OBWIESZCZENIE

2009-02-12 09:23:29 Obwieszczenia

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój”.


 

Solec Zdrój, 2009 -02-10

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój”.

Na podstawie art. 11 pkt 1 w związku z art. 27, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) jak też art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) - z a w i a d a m i a m o podjęciu przez Radę Gminy w Solcu - Zdroju uchwały Nr V/35/2007 z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój”, uchwalonego uchwała Nr II/19/02 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 10 grudnia 2002 r.

Zmiana dotyczy całego obszaru Gminy Solec-Zdrój.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju 28-131 Solec- Zdrój, ul 1 Maja, w terminie do dnia 17. 03. 2009 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy , przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości , której dotyczy.


 

Wójt Gminy

mgr inż. Adam Pałys


Zobacz również: