OBWIESZCZENIE

2009-04-10 10:42:37 Obwieszczenia

Budowa ul. Bez nazwy w Solcu Zdroju od ul. Partyzantów Gmina Solec Zdrój pow. Buski....

 

Solec Zdrój, dnia 2009.04.10.

Znak: GKB. II.7624-2/07/09


OBWIESZCZENIEStosownie do art. 46a ust 5 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z póź. zm.) w związku z art. 10 oraz 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z póź. zm) art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) Wójt Gminy Solec Zdrój podaje się do publicznej wiadomości, że wpłynęły wszystkie uzgodnienia projektu decyzji w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa ul. Bez nazwy w Solcu Zdroju od ul. Partyzantów Gmina Solec Zdrój pow. Buski.


1 Postępowanie prowadzone jest na wniosek Gminy Solec Zdrój, ul 1 Maja 10, 28-131 Solec Zdrój.

2.   Przed wydaniem decyzji prowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

3.    Informację o:

  • wniosku,

  • raporcie o oddziaływaniu na środowisko,

  • opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju znak: SE.V.-4431/54/07 z dnia 2007.07.19. o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,

  • postanowieniu Starosty Buskiego znak: RLO-7634/3/07 z dnia 2007.06.28. o obowiązku sporządzenia raportu,

  • postanowieniu Wójta Gminy Solec Zdrój znak: GKB.II.7624-2/07 z dnia 2009.08.29. o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko,

  • postanowieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju znak: SE.V.-4471/9/09 z dnia 2009.03.05. uzgadniające realizację w/w przedsięwzięcia,

  • postanowieniu Starosty Buskiego znak: RLO-7634/9/09 z dnia 2009.03.30. uzgadniające realizację w/w przedsięwzięcia,

można uzyskać w budynku Urzędu Gminy w Solcu Zdroju w ref. Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy , od poniedziałku do piątku, pok. Nr 8 w godz. 715 – 1515

4.     Informuje się o:

   1. możliwości zapoznania się z całą dokumentacją sprawy (z wnioskiem, z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzgodnieniami),

   2. możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 2009.04.10. do dnia 2009.04.28. w budynku Urzędu Gminy w Solcu Zdroju w ref. Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy , od poniedziałku do piątku, pok. Nr 8 w godz. 715 – 1515

Z up. Wójta

Mgr inż. Artur Cygan

Zastępca Wójta
Powyższe obwieszczenie umieszczono:

a) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Solec Zdrój

b) na stronie BIP Urzędu Gminy Solec Zdrój


Zobacz również: