Protokół

2009-11-30 09:23:51 Obwieszczenia

Z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” gminy Solec-Zdrój”, uchwalonego Uchwałą Nr II/10/02 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 10 grudnia 2002r.

P R O T O K Ó Ł

z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” gminy Solec-Zdrój”, uchwalonego Uchwałą Nr II/10/02 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 10 grudnia 2002r.

Protokół sporządzono w dniu 19 listopada 2009 r. r. w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój ,

przez. Grzegorza Jabłońskiego – inspektora ds. Ochrony środowiska

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 z póź. zm. ), w dniu 19 listopada 2009 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami, przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” gminy Solec-Zdrój”

 1. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Zastępca Wójta Gminy Solec -Zdrój mgr inż. Artur Cygan przywitał zebranych, przedstawił osoby reprezentujące Jednostkę sporządzającą na zlecenie Gminy Solec-Zdrój projekt zmiany „Studium”, które będą udzielać wszelkich wyjaśnień związanych ze zgłaszanymi w czasie dyskusji pytaniami mającymi związek z rozwiązaniami, w nim przyjętymi.

Omówił przedmiot dyskusji publicznej , którym jest zmiana obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” gminy Solec-Zdrój” uchwalonego Uchwałą Nr II/10/02 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 10 grudnia 2002r., a także o przyczynach skutkujących podjęciem przez Radę Gminy Solec Zdrój Uchwały Nr V/35/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia przedmiotowej zmiany oraz podstawy prawne i zasady jej przebiegu.

Podkreślił, że podstawowym celem tej zmiany jest wyznaczenie dodatkowych terenów dla stworzenia możliwości realizacji bieżących potrzeb inwestycyjnych społeczności lokalnej, w zakresie wynikającym ze skonkretyzowanych na piśmie w latach 2007- do 17 marca 2009 r., wniosków prawnych właścicieli nieruchomości gruntowych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Solec-Zdrój.

Wyjaśnił także że uchwalone przez Radę Gminy Solec-Zdrój „Studium” jak też jego zmiana nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji administracyjnych umożliwiających budowę obiektu budowlanego. Stwarza jedynie możliwość dokonania zmian ustaleń obowiązujących na obszarze Gminy Solec - Zdrój miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego , które stanowią jedyną podstawę prawna do ubiegania się o udzielenie pozwolenia na budowę obiektu o przeznaczeniu zgodnym z jego ustaleniami, w trybie ustawy – Prawo budowlane.

Omówił także dalszy tok postępowania wynikający z rozpatrzenia uwag, które zostaną zgłoszone na piśmie do 21 grudnia 2009r. w wyniku wyłożenia do wglądu publicznego projektu zmiany „Studium” w dniach od 14 października 2009 r. do 25 listopada, jak też przeprowadzonej dyskusji publicznej.

Wyjaśnił także, że wnioski i uwagi wniesione do projektu zmiany „Studium” z naruszeniem terminu wyznaczonego prawem do ich składania nie są przedmiotem analizy, co do ich zasadności. Mogą być analizowane wyłącznie na etapie dokonywania kolejnych zmian prawa miejscowego, o której może przesadzić wyłącznie Rada Gminy Solca-Zdroju w drodze stosownej Uchwały.

Po wstępnych wyjaśnieniach Zastępca Wójta Gminy Solec -Zdrój przekazał głos projektantom opracowania planistycznego.

Główny projektant projektu zmiany „Studium” mgr arch. Lucyna Zdybiowska zreferowała podstawowe rozwiązania przestrzenno –funkcjonalne przyjęte w opracowaniu przedłożonym do dyskusji publicznej oraz uwarunkowania wynikające z postanowień przepisów szczególnych mających związek z obszarem objętym „Studium” , które przesądzają o sposobie przeznaczenia poszczególnych terenów. Podkreśliła, ze uwarunkowania te w wielu przypadkach uniemożliwiają uwzględnienie wniosków zgłoszonych do opracowań planistycznych przez poszczególnych właścicieli nieruchomości gruntowych, zgonie z ich oczekiwaniami. Do podstawowych uwarunkowań ograniczających realizację wielofunkcyjnych zakresów inwestycyjnych należy zaliczyć postanowienia wynikających z ustaw odnoszących się do ochrony poszczególnych elementów naturalnego środowiska w tym terenów rolnych , leśnych, podmokłych łąk, cieków , terenów zmeliorowanych , a także terenów położonych w zasięgu obszarów NATURA 2000 (Ostoja Szaniecka) w sprawie wyznaczenia którego na obszarze Gminy Solec-Zdrój przeprowadzana jest aktualnie procedura formalno-prawna. Znaczne ograniczenia w ustalania przeznaczenia dla poszczególnych terenów wynikają także z faktu położenia gminy w strefach uzdrowiskowych Gminy Solec-Zdrój w szczególności w strefie „A”. Nie zostały uwzględnione także wnioski obejmujące nieruchomości położone w kompleksach gruntów rolnych, których zabudowa skutkowałaby rozproszeniem zabudowy skutkującym nie tylko naruszeniem ładu przestrzennego lecz także skutkowałaby znacznymi nakładami inwestycyjnymi na budowę dróg i elementów infrastruktury technicznej.

Wyjaśniła rangę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikającą z postanowień ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , w trybie i zakresie której są one sporządzane oraz skutki prawne ich ustaleń z chwilą ich uchwalenia przez Radę Gminy.

Następnie rozpoczęła się dyskusja na temat rozwiązań przyjętych w projekcie przedmiotowego planu.

Przyjęto zasadę , że wszelkie poruszone w dyskusji zagadnienia i pytania będą wyjaśniane na bieżąco.

Jednocześnie szczegółowej charakterystyki i precyzowania położenia w obszarze opracowania poszczególnych omawianych nieruchomości, metodą prezentacji multimedialnej, dokonywał mgr Paweł Zdybiowski, projektant części graficznej zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój”.

 1. Głos w dyskusji zabrali :

 1. P. Renata Stefko, ..zam. ul. Kościuszki , 28-131 Solec Zdrój

Zagadnienia poruszone w dyskusji :

Strona oświadczyła, że nie wyraża zgody na realizację zbiornika wodnego, obejmującego nieruchomość o numerze ewidencyjnym 524 położoną w miejscowości Solec - Zdrój, gdyż Jej zdaniem zagraża to istniejącym w pobliżu obiektom . występujący hałas przy przeznaczeniu terenu pod rekreację, przedstawienia prognoz napełnienia zbiornika, przekształcenie całej działki na działkę budowlaną, opinie geologa o podciekaniu pod budynek mieszkalny oraz możliwości prowadzenia kolejnych debat publicznych w godzinach południowych.


Wyjaśniono , ze zastrzeżenie nie jest zasadne, bowiem ustalenia zmiany „Studium” ograniczają zasięg zbiornika wykluczający zajęcie w/w nieruchomości. Pozostaje ona nadal w dotychczasowym sposobie użytkowania z możliwością rozbudowy i przebudowy obiektów wchodzących w skład istniejącego siedliska zagrodowego.

 1. P. Anna Leżańska, zam. 26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 63, występująca w imieniu własnym oraz Pań : Ewy Osóbka, Marii Matras i Elżbiety Świdrak.

Zagadnienia poruszone w dyskusji:

Właścicielki działek o numerach ewidencyjnych 20/2, 20/3/ 20/4 powstałych w wyniku podziału nieruchomości spadkowej, położonej w Wełnienie wnoszą o przeznaczenie ich pod zabudowę.

Wniosek w sprawie przeznaczenia powyższych nieruchomości na cele zabudowy został złożony po terminie. Przedmiotowe działki nie zostały przeznaczone pod zabudowę bowiem figurują w ewidencji jako grunt leśny chroniony prawem na całym obszarze gminy Solec-Zdrój z uwagi na jej unikatowe walory uzdrowiskowe i krajobrazowe , prawnie chronione.

 1. P. Żelazny Stanisław, zam. Świniary, 28-131 Solec Zdrój.

Zagadnienia poruszone w dyskusji:

Stwierdził ,ze ustalenia zmiany „Studium” nie uwzględniają wniosku o wyznaczeniu działki o numerze ewidencyjnym 1083 położonej w m. Świniary pod zabudowę jak też nie powiększają terenów pod zabudowy na terenie całej wsi Świniary , co jest nie właściwe, bowiem nie powinno ograniczać się możliwości realizacji zabudowy dla wszystkich właścicieli gruntów.

Wyjaśniono, że w miejscowości Świniary tereny pod zabudowę wyznaczono wyłącznie te które nie znajdują się w obszarze zmeliorowanym i zalewowym ze względu na ich prawną ochronę i złe warunki geotechniczne. Uzupełnienie terenów budowlanych dotyczy wyłącznie enklaw w istniejących ciągach osadnictwa wiejskiego. Tereny stanowiące użytki rolne mogą być zabudowane siedliskami zagrodowymi przez rolników posiadających gospodarstwo rolne o pow. powyżej średniej gospodarstwa rolnego w gminie Solec Zdrój, jeżeli o zakazie jego zabudowy nie przesądzają odrębne przepisy szczególne.

 1. P. Olszewki Marcin zam. Dwikozy 216,

Zagadnienia poruszone w dyskusji.

Wskazać pod budowę elektrowni wiatrowej, działkę w położoną w miejscowości Sułkowice 122.

Wyjaśniono, ze zapisy „ Studium” nie stwarzają możliwości imiennego konkretyzowania lokalizacji elektrowni wiatrowej na poszczególnych nieruchomościach. Zawierają one jedynie zapisy eliminujące lokalizację elektrowni wiatrowej w zasięgu strefy uzdrowiskowej „A” i „B” oraz w obszarach natura 2000. .Lokalizację na pozostałych terenach uzależnia się od udokumentowania stosownymi opracowaniem , że inwestycja nie narusza walorów krajobrazowych obszaru w zasięgu wnioskowanej lokalizacji.

 1. P. Solecki Kazimierz ul. Partyzantów 8a. 28-131 Solec Zdrój

Zagadnienia poruszone w dyskusji.

Strona prosiła o potwierdzenie czy nastąpiła korekta przebiegu granicy strefy „A” w zakresie wyłączającym z jej zasięgu działkę o numerze ewidencyjnym 598 położoną w m. Solec Zdrój, które to i otrzymała.

 1. P. Renata Rynkar, ul. Partyzantów , 28-131 Solec Zdrój

Zagadnienia poruszone w dyskusji.

Zasady ograniczenia realizacji zabudowy jednorodzinnej w strefie uzdrowiskowej „A” /działka o numerze ewid. 580 w m. Solec Zdrój/

Wyjaśnić pojecie : pensjonatu i związanej z nią bazy żywieniowej, zieleni parkowej ,długości frontowej części działki, minimalnego wskaźnika zabudowy , obowiązującej i nieprzekraczalnej linii zabudowy, wymaganej odległości od sieci energetycznej.

Wyjaśniono zainteresowanej, że zawarte w projekcie zmiany „Studium” w/w wymienione pojęcia określane są z uwzględnieniem pojęć regulowanych postanowieniami przepisów szczególnych, które zostały zinterpretowane z przytoczeniem stosownych uwarunkowań realizacyjnych.

Miedzy innymi przytoczono postanowienia art. 38 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o  lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych .stanowią , że „w strefie ochronnej uzdrowiskowej „A” zabrania się lokalizacji budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego, z wyjątkiem modernizacji obiektów istniejących, bez możliwości zwiększenia powierzchni zabudowy” . Przepis art. 38 odnoszący się do zakazu lokalizacji budownictwa jednorodzinnego nie dotyczy osób , które uzyskały prawo do nieruchomości przed dniem wejścia w życie ustawy.

Oznacza to, że na obszarze całej strefy „A” ochrony uzdrowiska na działkach powstałych w wyniku podziałów geodezyjnych może być realizowana wyłącznie zabudowa pensjonatowa i uzdrowiskowa z dopuszczeniem usługowej związanej z funkcjonowaniem uzdrowiska. Zabudowa jednorodzinna przewidziana jest wyłącznie do utrzymania, a realizacja nowej zabudowy jednorodzinnej w rozumieniu przepisów szczególnych wyłącznie w ramach uzupełnienia enklaw w istniejącej zabudowie oraz na działkach tych właścicieli, którzy uzyskali do nich prawo przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

 1. P. Pokładek Roman, ul. Polna, 28-131 Solec Zdrój

Zagadnienia poruszone w dyskusji:

Jakie ustalenia dotyczą działki o numerze ewidencyjnym 451 położonej w Solcu-Zdroju i czy ustalenia „Studium” eliminują przebieg drogi wewnętrznej prze środek nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 604, która została określona miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Solca-Zdroju.

Wyjaśniono, że ustalenia „Studium” ze względu na skalę opracowania nie uwidoczniają przebiegu dróg niepublicznych. Realizacja dróg wewnętrznych o przebiegu wyznaczonym prawem miejscowy uzależniona .jest od uzyskania prawa do terenu przez który ona biegnie w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wg jej postanowień dla inwestycji nie stanowiących celu publicznego może to nastąpić wyłącznie za zgodą prawnego właściciela gruntu. Nie uzyskanie prawa do terenu nie umożliwi realizacji przedmiotowej drogi wewnętrznej.

Dla działki o numerze ewidencyjnym 451 utrzymano przeznaczenie zgodnie z ustaleniami planu miejscowego tzn. pod zieleń urządzoną.

 1. P. Kruk Stanisław zam. Zagajów 18, 28-131 Solec Zdrój

Zagadnienia poruszone w dyskusji:

Określenie sposobu przeznaczenia działki o numerze ewidencyjnym 320 położonej w m. Solec Zdrój i czy jest możliwa jej zabudowa budynkiem mieszkalnym.

Wyjaśniono, że ustalenia zmiany „Studium” nie wprowadzają zmiany w przeznaczeniu przedmiotowej działki w stosunku do ustaleń planu miejscowego. Przewidziana jest pod uprawy rolne.

Nie wpłynął także wniosek o wyznaczenie jej pod zabudowę ,od prawnego właściciela nieruchomości

 1. Ustalenia z dyskusji :

Osoby biorące udział w dyskusji zostały dodatkowo poinformowane, że :

 1. zgodnie z art. 11 pkt. 11 powołanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjętej w projekcie zmiany „Studium” a uzyskane w toku dyskusji wyjaśnienia uznaje za niewystarczające, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Solec-Zdrój z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2009 r.

Zostaną one szczegółowo przeanalizowane, a następnie rozpatrzone przez Wójta Gminy Solec-Zdrój w trybie przewidzianym prawem . Nieuwzględnione uwagi wraz z projektem zmiany „Studium” zostaną przedłożone do rozpatrzenia Radzie Gminy Solec-Zdrój wraz z projektem zmiany „Studium” wraz z wnioskiem o jego uchwalenie.

O dalszych czynnościach formalno – prawnych jakie zostaną podjęte w wyniku dokonanego rozpatrzenia, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne, które wniosły uwagi na piśmie, poinformowane zostaną również pisemnie.

 1. Treść niniejszego protokołu zostanie udostępniona do publicznego wglądu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy Solec-Zdrój, w dniach od 26 listopada do 21 grudnia 2009 r.

Protokół sporządzono w 3-ch egzemplarzach , z przeznaczeniem :

 1. dla Wójta Gminy Solec -Zdrój;

 2. do dokumentacji planistycznej;

 3. do publicznego wglądu.


Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.


Solec -Zdrój , dnia 19 listopada 2009 r.

Grzegorz Jabłoński                                                                          mgr inż. Adam Pałys

podpis osoby sporządzającej protokół                                     podpis Wójta Gminy Solec-Zdrój

Podpis osoby sporządzającej protokół

Podpis osoby sporządzającej protokó

 

Podpis osoby sporządzającej protokół

Podpis osoby sporządzającej protokół podpis Wójta Gminy Solec

Zobacz również: