OBWIESZCZENIE

2009-12-15 10:50:10 Obwieszczenia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gm. Tuczępy”, obejmującego zadania gminnego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla każdej z gmin wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY Solec ZdrójZgodnie z art. 39 ust.1 w związku z art. 3 ust.1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227)informuję


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gm. Tuczępy”, obejmującego zadania gminnego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla każdej z gmin wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski do opracowanego projektu dokumentów w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju pokój Nr 8 ( w godzinach pracy urzędu).


w terminie od dnia 15.12.2009 do dnia 05.01.2010 roku


Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski rozpatrywane będą przez Wójta Gminy Solec Zdrój – Gminy uczestniczącej w opracowaniu projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gm. Tuczępy” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko przez Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.

Zgodnie z art. 41 w/w ustawy wnioski i uwagi złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.WÓJT

Mgr inż. Adam Pałys

 

Solec Zdrój , 2009.12.14.

Pliki do pobrania:

http://www.solec-zdroj.pl/bip/pliki/Prognoza_POS_EZGOK.pdf

http://www.solec-zdroj.pl/bip/pliki/Prognoza_PGO_EZGOK.pdf

 

Zobacz również: