OBWIESZCZENIE

2010-01-19 12:19:25 Obwieszczenia

O przystąpieniu do opracowania „Prognozy oddziaływania na środowisko”

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Solec-Zdrój,

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227);

z a w i a d a m i a m

o przystąpieniu do opracowania „Prognozy oddziaływania na środowisko” w

ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiska ustaleń :


O przystąpieniu do sporządzenia powyższych zmian i ich zakresie przesądziła Rada Gminy

Solec- Zdrój uchwałą Nr XXVII/121/09 z dnia 20 kwietnia 2009r., która jest do wglądu w

siedzibie Urzędu Gminy Solec-Zdrój przy ul 1 Maja 10, pokój nr 8.

Wnioski do „Prognozy”, zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój

przy ul 1 Maja 10, pokój nr 8. w terminie 21 dni od dnia 19.01.2010r. w formie pisemnej,

ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności

opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym .

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot

wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy . Solec-Zdrój.

Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz terminie wyłożenia

projektu przedmiotowych zmian planów miejscowych i „Prognozy” do publicznego

wglądu, podana zostanie w odrębnym ogłoszeniu.                                                                                       Wójt

mgr inż. Adam Pałys


Zobacz również: