Ogłoszenie

2010-01-25 13:37:42 Obwieszczenia

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za zaprojektowanie, wykonanie map turystycznych umieszczonych na tablicach – dla obszaru Gminy Solec – Zdrój i Gminy Pacanów.

               … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

 

 

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za zaprojektowanie, wykonanie

map turystycznych umieszczonych na tablicach
 – dla obszaru Gminy Solec – Zdrój i Gminy Pacanów.

 

1. Prosimy o przedstawienie oferty cenowej 2 sztuk tablic wykonanych zgodnie z następującymi wymogami;

 

A.       Zawartość i treść mapy:

Mapa turystyczna gminy (Gminy Solec – Zdrój jedna tablica i Gminy Pacanów druga tablica) z naniesionymi nazwami miejscowości, przebiegiem aktualnych szlaków turystycznych oraz zaznaczeniem głównych obiektów turystycznych danej gminy.

Na mapie zaznaczony przebieg kanalizacji sanitarnej wraz z zaznaczeniem oczyszczalni ścieków wykonywanych w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów” w zakresie realizowanym na terenie danej gminy.

Wymagana legenda w języku polskim i angielskim.

Grafika – druk solwentowy pełnokolorowy, zabezpieczony przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych.

 

W miejscu uzgodnionym z Zamawiającym należy zamieścić:

 

- nazwę danej Gminy (nagłówek),

 

- informację dotyczącą źródeł dofinansowania projektu  pn. „Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów”.

W związku z powyższym należy zachować wymogi w zakresie promocji projektu realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wynikającymi z art. 8 Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tekst opracowania „OBOWIĄZKI BENEFICJENTA W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013” znajdują się  na stronie internetowej
www.rpo-swietokrzyskie.pl, w zakładce Informacja i promocja projektów.

 

Na mapach należy zamieścić:

ü    Logo Unii Europejskiej zgodne z załącznikiem I Rozporządzenia KE nr 1828/2006 z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

ü    Logo Program Regionalny/ Narodowa Strategia Spójności

 

ü    Herb województwa świętokrzyskiego z podpisem WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

 

ü   Hasło RPOWŚ „… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…”

 

ü    Tekst:

Projekt Nr WND-RPSW.04.02.00-26-247/08 Rozbudowa i przebudowa systemu wodno -kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

 

ü   herb Beneficjenta z pełną nazwą Beneficjenta

Beneficjent - Gmina Solec – Zdrój

ul. 1 Maja 10 28 – 131 – Solec – Zdrój

www.solec-zdroj.pl

 

ü   herb Podmiotu zaangażowanego w realizację Projektu

Podmiot zaangażowany w realizację projektu - Gmina Pacanów

ul. Radziwiłłówka 2, 28 133 Pacanów

www.pacanow.plBeneficjenta z pełną nazwą Beneficjenta

 

Legenda map w języku polskim i angielskim.

 

B. Format mapy około 190 cm x 190cm,

Skala poszczególnych elementów dostosowana do rozmiaru tablicy.

 

C. Tablica:

Konstrukcja – podstawa betonowa, konstrukcja nośna - rury stalowe, odlewy żeliwne. Trwały, estetyczny stelaż w kolorze ciemnego brązu. Tablica zaopatrzona w daszek.

 

Tablice zostaną umieszczone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 1 sztuka na terenie Gminy Solec – Zdrój  i 1 sztuka na terenie Gminy Pacanów.

 

2. Należy podać całkowitą wartości netto i brutto (projekt map, konsultacje, wydruk map, wykonanie, transport i montaż tablic) tablic z mapami turystycznymi oraz wartość netto i brutto jednej tablicy z mapą turystyczną.

 

3. Przewidywany termin wykonania do dnia 17.03.2010r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Solcu – Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28 – 131 Solec – Zdrój, pok. 13 lub 19, tel. (41)3776039 wew. 13 lub 19.

 

 

Zobacz również: