OBWIESZCZENIE

2010-03-03 10:00:26 Obwieszczenia

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany nr 1 i 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój oraz projektu zmiany nr 1 pozostałej części gminy Solec-Zdrój, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Solec- Zdrój

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany nr 1 i 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój oraz projektu zmiany nr 1 pozostałej części gminy Solec-Zdrój, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Gminy w Solcu-Zdroju Nr XXVII/121/09 z dnia 20 kwietnia 2009r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozostałej części gminy Solec-Zdrój, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

· projektów zmiany nr 1 i 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, uchwalonego Uchwałą Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r.

· projektu zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegopozostałej części gminy Solec-Zdrój uchwalonego Uchwałą Nr XXI/96/2008 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 29.08.2008 r.

 wraz z prognozami oddziaływaniu na środowisko w dniach od 11 marca 2010 r. do 12 kwietnia 2010 r.w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach przedmiotowych zmian rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 marca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju, sala nr 29 o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach zmian w/w planów miejscowych może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Solec-Zdrój z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2010 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 2, art. 39 ust. 1 pkt. 2,w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (DZ. U. Nr 199, poz. 1227), w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszono informacje:

 · o projektach zmiany nr 1 i 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, uchwalonego Uchwałą Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 23.03.2008 r.

 · o projekcie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozostałej części gminy Solec-Zdrój uchwalonego Uchwałą Nr XXI/96/2008 Rady Gminy w Solcu- Zdroju z dnia 29.08.2008 r.

 · o prognozach oddziaływania w/w planów na środowisko.

Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekty zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko , w tym - z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu . Projekty zmian przedmiotowych planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko wyłożone są do publicznego wglądu w terminie i w miejscu wymienionym wyżej .

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko stosownie do art. 39 ust. 2 ustawy należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dni 26 kwietnia 2010 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wójt Gminy Solec-Zdrójhttp://www.solec-zdroj.pl/bip/pliki/prog_zm1_mpzp1_uzgod.pdf

http://www.solec-zdroj.pl/bip/pliki/prognoza_zm_Nr 2 i 1_uzgod.pdf

http://www.solec-zdroj.pl/bip/pliki/Uchw_zm_Nr1gminy_uzgod.pdf

http://www.solec-zdroj.pl/bip/pliki/Uchw_zm_Nr2Sol_korekta3.pdf

http://www.solec-zdroj.pl/bip/pliki/Uchw_zm_Nr1Sol_uzgod.pdf

Zobacz również: