OBWIESZCZENIE

2010-03-04 08:31:34 Obwieszczenia

W sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającą na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej 1564069 Piestrzec ,,ZARZECZE”

                                                                      Busko – Zdrój, dn.03.03.2010r.
STAROSTA BUSKI

Znak: AB-7351/B/1/10

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227), oraz art. 11d ust.5 z dnia 22 października 2008 roku o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193 poz. 1194)

p o d a j e   s i e   d o   p u b l i c z n e j w i a d o m o ś c i   i n f o r m a c j ę   o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   w   s p r a w i e

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającą na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej 1564069 Piestrzec ,,ZARZECZE” na działkach Nr 277, 196, 264/1, 265/1, 267/1, 268/1, 270/1, 271/1, 278/1, 280/1, 282/1 gm. Solec-Zdrój.


        Osoby zainteresowane mogą się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy, składać swoje uwagi i wnioski w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju Wydział Architektury i Budownictwa ul. Mickiewicza 15 lub bezpośrednio w siedzibie Starostwa, pokój 26, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Buski.

Zobacz również: