ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2010-03-22 14:24:18 Obwieszczenia

o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Solec Zdrój, 2010.03.22.

Znak: GPŚ.II.7624-3/09
ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity : Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ),art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 2010.03.22. w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa urządzeń infrastruktury technicznej składającej się z następujących obiektów

1) elektrownie wiatrowe szt. 2 o łącznej mocy 1200 kW, wysokość wieży pojedynczej turbiny do 78 m, średnicy wirnika pojedynczej turbiny do 56 m

2) fundamenty pod elektrownie

3) linie kablowe średniego napięcia NN

zlokalizowanej na działce nr ewid. 122 położonej w miejscowości Sułkowice, gm. Solec Zdrój, zostało wydane przez Wójta Gminy Solec Zdrój Postanowienie z dnia 2010.03.22. Znak: GPŚ.II.7624-3/09 o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią postanowienia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Solec Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec Zdrój w ref. Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy , pok. Nr 8 w godz. 715 – 1515

Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje umieszczone w publicznie dostępnym wykazie o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie BIP Urzędu Gminy Solec Zdrój, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec Zdrój oraz miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia - miejscowości Sułkowice.


Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa, tekst jednolity : Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm), tj. od dnia 2010.03.23. do dnia 2010.04.06.
Z up. Wójta

mgr inż. Artur Cygan

Zastępca Wójta


Zobacz również: