PROTOKÓŁ

2010-04-15 11:18:42 Obwieszczenia

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie

1. ZMIANY NR 1 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA SOLEC–ZDRÓJ


uchwalonego uchwałą nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 27.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569,

2. ZMIANY NR 2 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA SOLEC–ZDRÓJ

uchwalonego uchwałą nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 27.03.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego nr 109, z dnia 03.06.2008, poz.1569,

3.ZMIANY NR 1 MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY SOLEC – ZDRÓJ Z WYŁĄCZENIEM SOŁECTWA SOLEC – ZDRÓJ

uchwalonego Uchwałą Nr XXI/96/2008 Rady Gminy w Solcu- Zdroju  z dnia 29.08.2008 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Nr 219,z dnia 17.10..2008, poz. 2925


Protokół sporządzono w dniu 26 marca 2010 r.  r. w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój ,
przez. Grzegorza Jabłońskiego  – inspektora ds. Ochrony środowiska

 Dyskusje przeprowadzono na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 717 z póź. zm. ),

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.


Zastępca Wójta Gminy Solec -Zdrój mgr inż. Artur Cygan przywitał zebranych, przedstawił osoby reprezentujące Jednostkę sporządzającą na zlecenie Gminy Solec-Zdrój projekty przedmiotowych zmian które będą udzielać wszelkich wyjaśnień związanych ze zgłaszanymi w czasie dyskusji pytaniami i uwagami, mającymi związek z rozwiązaniami, w nim przyjętymi.

Omówił przedmiot dyskusji publicznej, a także o przyczynach skutkujących podjęciem przez Radę Gminy Solec Zdrój Uchwały Nr XXVII/121/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia przedmiotowych zmian

 Podkreślił, że podstawowym celem tych zmian jest wyznaczenie dodatkowych terenów dla stworzenia możliwości realizacji bieżących potrzeb inwestycyjnych społeczności lokalnej,  w zakresie wynikającym ze skonkretyzowanych na piśmie wniosków prawnych właścicieli nieruchomości gruntowych znajdujących się w granicach administracyjnych gminy Solec-Zdrój, jak też wprowadzenie zmian do ich tekstów w zakresie umożliwiających udzielanie pozwoleń na budowę dla budynków o cechach zabudowy dostosowanych do rzeczywistych ich potrzeb funkcjonalnych.

Omówił także dalszy tok postępowania wynikający z rozpatrzenia uwag, w przypadku ich zgłoszenia na piśmie do 26 kwietnia 2010r. w wyniku wyłożenia do wglądu publicznego projektów przedmiotowych zmian w dniach od 11 marca 2010 r. do 12 kwietnia 2001 r.,  jak też  przeprowadzonej dyskusji publicznej.

Wyjaśnił także, że uwagi wniesione do projektów zmian z naruszeniem terminu wyznaczonego prawem do ich składania nie są przedmiotem analizy, co do ich zasadności..

Po wstępnych wyjaśnieniach Zastępca Wójta Gminy Solec -Zdrój przekazał głos  zespołowi autorskiemu projektów przedmiotowych zmian.

Z uwagi, iż na dyskusję publiczną przybyła jedna osoba referowanie podstawowych rozwiązania przestrzenno – funkcjonalnych przyjętych w opracowaniach przedłożonych do dyskusji publicznej ograniczono do skonkretyzowanych zagadnień zgłoszonych przez osobę uczestniczącą w dyskusji publicznej.

I. Głos w dyskusji zabrali :
1) P. Anna Rynkar –Wójcik zam. ul. Partyzantów 17 , 28-131 Solec Zdrój

Zagadnienia poruszone w dyskusji : 


Strona oświadczyła, że nieruchomość której jest prawnym właścicielem położona jest w sołectwie Solec-Zdrój, lecz poza zasięgiem obszaru objętego opracowaniem zmiany nr 1 miejscowości Solec-Zdrój. Z uwagi na to , że przylega bezpośrednio do ul. . Solnej, której pas drogowy znajduje się  w granicach opracowania Jej zainteresowanie dotyczy rozwiązań mających wpływ na sposób zabudowy i zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości. Dotyczy to w szczególności ewentualnego poszerzenia pasa drogowego i przebiegu elementów infrastruktury technicznej.
Jednocześnie strona prosiła o zreferowanie zakresu zmiany nr 2 miejscowości Solec - Zdrój jak tez zmiany nr 1 gminy Solec-Zdrój.
Dokonane wyjaśnienia przez zespól projektowy zainteresowana uznała za wystarczające, a przyjęte rozwiązania za zasadne.

II. Ustalenia z dyskusji :

Osoba biorąca udział w dyskusji została dodatkowo poinformowana, że :
1) zgodnie z art. 17 pkt. 11 powołanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjętej w projektach zmian,  a  uzyskane w toku dyskusji wyjaśnienia uznaje za niewystarczające, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Solec-Zdrój z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  26 kwietnia 2010 r.
Zostaną one szczegółowo przeanalizowane, a następnie rozpatrzone przez  Wójta Gminy Solec-Zdrój w trybie przewidzianym prawem . Nieuwzględnione uwagi wraz z projektami przedmiotowych zmian zostaną przedłożone do rozpatrzenia Radzie Gminy Solec-Zdrój wraz  z wnioskiem o ich uchwalenie.
O dalszych czynnościach formalno – prawnych jakie zostaną podjęte w wyniku dokonanego rozpatrzenia, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne, które wniosły uwagi na piśmie, poinformowane zostaną również pisemnie.    

    2) Treść niniejszego protokołu zostanie udostępniona do publicznego wglądu na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy Solec-Zdrój,  w dniach od  26 marca do 26 kwietnia 2010 r.


Protokół sporządzono w 3-ch egzemplarzach , z przeznaczeniem :

1) dla Wójta Gminy Solec -Zdrój;
2) do dokumentacji planistycznej;
3) do publicznego wglądu.
Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.
Solec -Zdrój , dnia 26 kwietnia 2010 r. .

 

Grzegorz Jabłoński                                                                  Adam Pałys

.........................................                                                ...........................................

Podpis osoby sporządzającej protokół                 podpis Wójta  Gminy Solec -Zdrój.

Zobacz również: