Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz Gminy Solec - Zdrój, 28–131 Solec - Zdrój, ul. 1 Maja 10

2007-07-02 10:51:41 Obwieszczenia

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./ podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12.06.2007r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie......

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz Gminy Solec - Zdrój, 28–131 Solec - Zdrój, ul. 1 Maja 10 dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie i przebudowie systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec-Zdrój i Pacanów, dotyczące miejscowości: Wola Biechowska, gmina Pacanów na nieruchomościach położonych w miejscowości Wola Biechowska, wraz z pompowniami z przebiegiem tras określonych na mapach zasadniczych w skali 1:1000, sekcje oznaczone nr 154.344.213, 164.122.011, 164.121.054, 164.122.013, 164.121.101, 164.121.102, 164.122.061 Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in.: projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC-U o średnicy Dn 200 mm, Dn 160 mm, zbierającą ścieki sanitarne z poszczególnych gospodarstw poprzez przykanaliki, 1 minipompownia zagrodowa, pompownia sieciowa P9, pompownia sieciowa P10, pompownia sieciowa P11, projektowaną sieć kanalizacji tłocznej Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowić będzie układ sieci grawitacyjno-ciśnieniowy z prowadzeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary, gm. Solec-Zdrój Powyższe zadanie realizowane jest w ramach porozumienia międzygminnego gmin Solec-Zdrój i Pacanów - w sprawie wspólnego wykonywania zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej inwestycji obejmującej uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze obu gmin. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z wnioskiem oraz z przebiegiem tras określonych na mapach zasadniczych w skali 1:1000 w; Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju w Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy, pok. nr 3 w godzinach 7.15-15.15., oraz Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Radziwiłłówka 2, 28-133 Pacanów, Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, pok. nr 24 w godzinach 7.15-15.15 (poniedziałek-piątek). Wójt Mgr inż. Adam Pałys

Zobacz również: