Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za wykonanie i montaż Tablic informacyjnych

2010-08-10 12:51:22 Obwieszczenia

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za wykonanie i montaż Tablic informacyjnych dla inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych 1564002 Sułkowice–Piasek M. o dł 2484m 1564069 Piestrzec–Zarzecze o dł 379m 1564071 Piestrzec–Chałupki o dł 1400m 1564021 ul Poprzeczna o dł 214m.

            

 

    … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

 

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za wykonanie i montaż

Tablic informacyjnych dla inwestycji pn.

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych

1564002 Sułkowice–Piasek M. o dł 2484m

1564069 Piestrzec–Zarzecze o dł 379m

1564071 Piestrzec–Chałupki o dł 1400m

1564021 ul Poprzeczna o dł 214m.

 

W związku z powyższym prosimy o kontakt wszystkie zainteresowane podmioty.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

 

1. Prosimy o przedstawienie oferty cenowej za wykonanie, transport i montaż we wskazanym przez Zamawiającego miejscu:

- 6 sztuk Dużych tablic informacyjnych – 2 sztuki dwustronne, 4 sztuki jednostronne - wymiar nie mniejszy niż 1,7m x 2,20 m, co najmniej 25% całej powierzchni tablicy powinno dotyczyć zaangażowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w realizację projektu - wykonanych zgodnie z obowiązkami beneficjenta w zakresie promocji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wynikającymi z art. 8 Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tekst opracowania „OBOWIĄZKI BENEFICJENTA W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013” znajduje się  na stronie internetowej
www.rpo-swietokrzyskie.pl, w zakładce Informacja i promocja projektów.

 

2. Należy podać całkowitą wartości netto i brutto (koszt wykonania, montaż, transport, itp.) jednej Dużej tablicy informacyjnej dwustronnej oraz jednej Dużej tablicy informacyjnej jednostronnej.

 

3. Na Dużej tablicy informacyjnej należy zamieścić w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym:

- Logo Unii Europejskiej zgodne z załącznikiem I Rozporządzenia KE nr 1828/2006 z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

- Logo Program Regionalny/ Narodowa Strategia Spójności

 

- Herb województwa świętokrzyskiego z podpisem WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

 

- Hasło RPOWŚ „… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…”

 

- Tekst:

Projekt pn.

Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych

1564002 Sułkowice–Piasek M. o dł 2484m

1564069 Piestrzec–Zarzecze o dł 379m

1564071 Piestrzec–Chałupki o dł 1400m

1564021 ul Poprzeczna o dł 214m

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

 

- herb Beneficjenta z pełną nazwą Beneficjenta

Gmina Solec – Zdrój

ul. 1 Maja 10

28 – 131 – Solec – Zdrój

www.solec-zdroj.eu

 

Zamawiający zdecyduje o ewentualnym umieszczeniu na tablicy nazwy i adresu Wykonawcy inwestycji oraz procentowego udziału środków Unii Europejskiej.

 

3. Przewidywany termin wykonania i montażu  Dużych tablic informacyjnych do dnia 14.09.2010r.

 

4. Termin składania ofert cenowych do dnia 23.08.2010r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Solcu – Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28 – 131 Solec – Zdrój, pok. 13 lub 19, tel. (41)3776039 wew. 13 lub 19.

 

 

 

 

Poniżej przykładowy wzór rozmieszczenia elementów na Dużej tablicy informacyjnej.

 

Zobacz również: