Zarząd Stowarzyszenia „G5” ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Biura Stowarzyszenia „G5”

2007-11-12 13:36:58 Nabór

konkurs na stanowisko Kierownika Biura Stowarzyszenia „G5”

 


  1. Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

  1. wykształcenie wyższe

  2. doświadczenie w kontaktach przynajmniej z jednym sektorem (samorządowym, gospodarczym lub organizacjami pozarządowymi)

  3. doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych

  4. biegłą obsługę komputera (program Microsoft Office)

  5. operatywność, kreatywność i komunikatywność

Preferencje dla kandydatów zamieszkałych na terenie gmin Pacanów, Stopnica, Solec – Zdrój, Nowy Korczyn i Wiślica

  1. Wymagania dodatkowe:

  1. kwalifikacje (kursy, szkolenia) w zakresie zarządzania projektem i pisaniem wniosków

  2. dyspozycyjność,

  3. prawo jazdy

3. Przewidywany zakres obowiązków:

- Koordynowanie pracy przy opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju dla 5 Gmin

- Opracowywanie projektów i wniosków

- Wykonywanie innych działań statutowych.

4. Wymagane dokumenty:

a)      życiorys (CV),

b)     list motywacyjny,

c)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d)     kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

e)      kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym,

Wymagane dokumenty należy składać w kopercie z dopiskiem: "Dotyczy konkursu na stanowisko Kierownika Biura Stowarzyszenia „G5” w siedzibie Stowarzyszenia „G5”

w Pacanowie ul. Słupska 31, 28 – 133 Pacanów w terminie do dnia 20 listopada 2007r do godziny 15.00. Dodatkowych informacji udziela Prezes Stowarzyszenia tel. 602 226 560


Dokumenty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po przeprowadzeniu z kandydatami rozmów kwalifikacyjnych.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.gminy.com.pl/pacanow oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ECB.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „G 5”

Kazimierz Zdziebko


Zobacz również: