Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2011-08-19 11:44:26 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży

 

I. Nieruchomość położoną w miejscowości Zborów, gm. Solec – Zdrój woj. świętokrzyskie stanowiące własność gminy Solec – Zdrój, oznaczone na mapie ewidencji gruntów obrębu Zborów jako działki :

    1. działka nr ew. 2.129/1 o pow. 0,38 ha – nieruchomość gruntowa niezabudowana, na podstawie MPZP dla Gminy Solec – Zdrój działka stanowi :

    przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy zagrodowej

    przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne – usługi komercyjne i publiczne.

    Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta KW 24851.

    Cena nieruchomości 22 648,00 zł


II. Opisana nieruchomość podlega zbyciu w trybie przetargowym.

III. W/w nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z przeznaczeniem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ( Uchwała nr XXI/96/2008 Rady Gminy Solec – Zdrój) .

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o zakup nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Zobacz również: