ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

2011-10-12 12:42:35 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 Solec Zdrój, 06.10.2011r.

Znak: GPŚ-I.6220.1.2011

Znak nieaktualny sprawy

GPŚ.II.7624-1/2010ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.10.2011r. z wniosku Romualda Radosz, zam. ul. Szkolna 2, 28-131 Solec Zdrój wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na stację napraw pojazdów oraz budowa placów magazynowych wraz z kanalizacją ścieków deszczowych na działce nr ewid. 616/1 ark. 2 w miejscowości Zborów gm. Solec Zdrój.”

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Solec Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec Zdrój w ref. Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 8 w godz. 700 – 1500.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie – obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje umieszczone w publicznie dostępnym wykazie o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie BIP Urzędu Gminy Solec Zdrój, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec Zdrój oraz w miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Zborów.Z up. Wójta

mgr inż. Grzegorz Jabłoński

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zobacz również: