ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

2012-04-10 08:45:41 Obwieszczenia

Urząd Gminy w Solcu Zdroju działając na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 04.04.2012r. z wniosku Pani Bożeny Wandy Babiarz została wydana odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie urządzeń infrastruktury technicznej składających się z następujących obiektów: 1) elektrownie wiatrowe w ilości szt. 2, o łącznej mocy do 1200 kW, wysokość wieży do 78 m, średnicy wirnika do 56 m, 2) fundamenty pod elektrownie wiatrowe 2 szt., 3) linie kablowe średniego napięcia SN zlokalizowanego na działce nr ewid. 122 położonej w miejscowości Sułkowice, gm. Solec Zdrój”.

                                                                                                   Solec Zdrój, 04.04.2012r.

Znak: GPŚ-I.6220.2.2011

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Urząd Gminy w Solcu Zdroju działając na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 04.04.2012r. z wniosku Pani Bożeny Wandy Babiarz została wydana odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie urządzeń infrastruktury technicznej składających się z następujących obiektów: 1) elektrownie wiatrowe w ilości szt. 2, o łącznej mocy do 1200 kW, wysokość wieży do 78 m, średnicy wirnika do 56 m, 2) fundamenty pod elektrownie wiatrowe 2 szt., 3) linie kablowe średniego napięcia SN zlokalizowanego na działce nr ewid. 122 położonej w miejscowości Sułkowice, gm. Solec Zdrój”.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec Zdrój w referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 8 w godz.  700 – 1500.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie – obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Solec Zdrój, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec  Zdrój, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stopnica, w miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Sułkowice oraz w miejscowości Konary.                

 

                                                     Z up. Wójta 
                                                                 mgr inż. Grzegorz Jabłoński 
                                                                 Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej,
                                                                 Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

              

 

                           

Zobacz również: