OBWIESZCZENIE

2007-12-20 10:18:48 Obwieszczenia


Solec - Zdrój, dnia 19.12.2007.

Znak: GKB.I.7331-42/07

OBWIESZCZENIEStosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./

podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19.12.2007. zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz GMINY Solec - Zdrój, 28-131 Solec - Zdrój, dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec - Zdrój i Pacanów

dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w m. Swiniary, Gmina Solec - Zdrój. Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

Budowę oczyszczalni ścieków o projektowanej wydajności 300 m3 /d i obsługi mieszkańców równoważnych ca RLM 2995, przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku - 109 500 m3.

Obiekt oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowane będą na gruntach wsi Świniary - działki nr ew. 820, 824, 799, 829, 830, 831, 832, 800, 837, 873, 1025, 905,908

Realizacja oczyszczalni ścieków przewidziana jest na powierzchni około 0.2000 ha, na terenie wygrodzonym . Teren w granicach ogrodzenia zostanie w sposób trwały zabudowany obiektami technologicznymi w formie budynku oczyszczalni oraz drobnych obiektów inżynierskich a także obiektami pomocniczymi i towarzyszącymi typu: pompownia ścieków, zbiornik retencyjny, sieci sanitarne i kablowe podziemne, drogi place i chodniki, zieleń ozdobna i ochronna /drzewa, krzewy i trawniki/.

Obiekty towarzyszące będą lokalizowane również poza terenem ogrodzonym tzw. obiekty infrastruktury towarzyszącej, obejmujące w szczególności:


-kanały: doprowadzający ścieki surowe i odprowadzający ścieki oczyszczone,

-wodociąg,

-droga dojazdowa do oczyszczalni,

-linia zasilania w energię elektryczną.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z wnioskiem, proj. decyzji LICP oraz lokalizacją inwestycji na mapie zasadniczej w skali 1 : 1000 w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju w Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy, pok. nr 3 w godzinach 7.15-15.15.                                                    

                                                                    

   Z up. WÓJTA
mgr inż.Artur Cygan
  ZASTĘPCA WÓJTA

                                                               

Zobacz również: