ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2012-05-15 12:12:55 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

                                                                                                     Solec Zdrój dnia 15.05.2012r.

Znak: GPŚ-I.6220.5.2011

 

 

ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Urząd Gminy w Solcu Zdroju działając na podstawie art. 38, art. 85 ust. 3 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) 15.05.2012r. z wniosku Zakładu Projektowania i Usług Technicznych A i M Brzozowscy Spółka Jawna, ul. Studzienna 3, 45-045 Opole została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie na terenie gmin: Pacanów, Solec-Zdrój i Busko-Zdrój elektrowni wiatrowych o łącznej mocy elektrycznej 144 MW wraz z punktami zasilania (PZ1 - PZ14), sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4kV oraz placów i dróg dojazdowych.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec Zdrój w referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 8 w godz.  700 – 1500.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie – obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Solec Zdrój, wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Solec Zdrój, Urzędu Miasta i Gminy Busko Zdrój, Urzędu Gminy Pacanów, Urzędu Gminy Stopnica oraz właściwych miejscowo sołectwach w każdej z gmin.

 

                                                        Z up. Wójta
                                                                    mgr inż. Grzegorz Jabłoński
                                                                    Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej,
                                                                    Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zobacz również: