ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

2012-07-04 11:33:30 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Urząd Gminy Solec Zdrój                                     Solec Zdrój, dn. 03.07.2012

Znak: GPŚ-I.6220.1.2012

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że w dniu 03.07.2012r. z wniosku P. Lucjana Swatek zam. ul. Słoneczna 16, 28-131 Solec Zdrój wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania istniejącej wiaty na budynek magazynowy z wykorzystaniem istniejącego zaplecza technicznego do przeprowadzania końcowej segregacji odpadów zlokalizowany na działce o nr ewid. 103/2 w miejscowości Zborów gm. Solec Zdrój.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Solec  Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec Zdrój w ref. Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 8 w godz.  700 – 1500.

 Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje umieszczone w publicznie dostępnym wykazie o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie BIP Urzędu Gminy Solec Zdrój, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec  Zdrój oraz w miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Zborów.                                                                            

 

                                                     Z up. Wójta 
                                                                 mgr inż. Grzegorz Jabłoński 
                                                                 Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej,
                                                                 Ochrony Środowiska i Rolnictwa

        

                                                                   

 

 

Zobacz również: