Badania sondażowe co do ceny za przygotowanie, wyprodukowanie i emisję filmu

2012-07-04 13:50:54 Obwieszczenia

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za przygotowanie, wyprodukowanie i emisję filmu związanego z promocją projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów”.

 

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za przygotowanie, wyprodukowanie i emisję filmu związanego z promocją projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów”.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, działania 4.2. „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetyczne”.

 

Należy przedstawić ofertę cenową obejmującą koszty dotyczące:

- pełnego wykonania i kolaudacji 10 minutowego filmu promocyjnego na podstawie zatwierdzonego scenariusza,

- udostępnienia pasma emisyjnego w celu wyemitowania opracowanego i zmontowanego materiału filmowego.

Film promocyjny powinien zostać trzykrotnie wyemitowany przynajmniej w ogólnodostępnej naziemnej telewizji analogowej w godz. od 15:00 do 22:00.

Zasięg emisji powinien obejmować przynajmniej teren województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

 

Opracowany film promocyjny oraz jego emisja musi uwzględniać wszelkie wymogi w zakresie promocji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wynikającymi z art. 8 Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tekst opracowania „OBOWIĄZKI BENEFICJENTA W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013” znajduje się  na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl, w zakładce Informacja i promocja projektów.

 

W przedstawionej ofercie cenowej należy podać całkowitą wartości netto i brutto.

Termin składania ofert cenowych do dnia 11.07.2012r.

 

Oferty cenowe należy składać w formie

 - papierowej przesyłając na adres Zamawiającego

Gmina Solec– Zdrój

ul. 1 Maja 10

28 – 131 – Solec – Zdrój

z dopiskiem „film promocyjny”

lub

-  elektronicznej przesyłając na e-mail: inwestycje@solec-zdroj.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Solcu – Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28 – 131 Solec – Zdrój, pok. 13 lub 19, tel. (41)3776039 wew. 13 lub 19.

 

Zobacz również: