ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2012-07-13 11:04:03 Obwieszczenia

o decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach utrzymującej w mocy odmowną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Urząd Gminy Solec-Zdrój  

                                                                            Solec-Zdrój dn. 13.07.2012r.

Znak: GPŚ-I.6220.2.2011

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE


o decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach utrzymującej w mocy odmowną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Urząd Gminy w Solcu Zdroju w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (KPA, tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 29.06.2012r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach wydało decyzję utrzymującą w mocy odmowną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie urządzeń infrastruktury technicznej składających się z następujących obiektów: 1) elektrownie wiatrowe w ilości szt. 2, o łącznej mocy do 1200 kW, wysokość wieży do 78 m, średnicy wirnika do 56 m, 2) fundamenty pod elektrownie wiatrowe 2 szt., 3) linie kablowe średniego napięcia SN zlokalizowanego na działce nr ewid. 122 położonej w miejscowości Sułkowice, gm. Solec Zdrój”.

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec Zdrój w referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 8 w godz.  700 – 1500.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie – obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Sole- Zdrój, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec-Zdrój, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stopnica, w miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Sułkowice oraz w miejscowości Konary.                                                                             

 

 

                                                                 Z up. Wójta
                                                                    mgr inż. Grzegorz Jabłoński
                                                                    Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, 
                                                                  Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Zobacz również: