ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

2013-02-20 08:23:45 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Solec Zdrój, dn. 19.02.2013r.

Znak: GPŚ-I.6220.6.2012

 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu  18.02.2013r. z wniosku Zakładu Robót Inżynieryjno-Transportowych WOD-GAZ – Czesław Sztuk, 28-130 Stopnica, Suchowola 74a wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie ciepłowni gazowej „Solec-Zdrój” o mocy cieplnej 3,4 MW wraz z obiektami pomocniczymi oraz infrastrukturą zewnętrzną w zakresie sieci: gazowej, cieplnej i elektroenergetycznej”.

 

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec Zdrój, Referat Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 4 w godz.  700 – 1500.

 

W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20. W związku z powyższym zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego  strony mogą być zawiadamianie o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec-Zdrój oraz zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Solec-Zdrój.

        

 

 

 

                                                            Z up. Wójta

                                                            mgr inż. Grzegorz Jabłoński

                                                            Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej,

                                                            Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zobacz również: