ZAPYTANIE OFERTOWE

2013-05-23 13:09:55 Obwieszczenia

Przedmiot zamówienia: Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z dachów budynków oraz transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych wcześniej na terenie gminy Solec-Zdrój ( łącznie ok. 2700 m²).

Solec-Zdrój 22.05.2013r.


Urząd Gminy Solec-Zdrój


Znak: GPŚ-I.60.18.2013
ZAPYTANIE OFERTOWENa podstawie art. 4 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług.


Przedmiot zamówienia:

Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z dachów budynków oraz transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych wcześniej na terenie gminy Solec-Zdrój ( łącznie ok. 2700 m²).

Termin realizacji zamówienia: od 12.08.2013r. do 15.10.2013r.

Sposób przygotowania oferty:

  1. W ofercie należy podać nazwę i adres oferenta.

  2. Aktualne zezwolenie na realizację przedmiotu zamówienia tj. nr zezwolenia, data wydania zezwolenia, termin obowiązywania zezwolenia, nazwę organu wydającego zezwolenie.

  3. Cenę netto i brutto za 1m²: (I) demontażu, transportu i utylizacji płyt azbestowo-cementowych z dachów budynków na terenie Gminy Solec-Zdrój oraz (II) transportu i utylizacji płyt azbestowo-cementowych zdemontowanych wcześniej, uwzględniając w tym koszt przygotowania do transportu tj. pakowania.

Cenę netto i brutto za 1m² w rozbiciu na poszczególne elementy: (I) demontaż, transport i utylizacja oraz (II) transport i utylizacja, z uwzględnieniem kosztów pakowania.


Miejsce i termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć do dnia 12.06.2013r .

(termin wpłynięcia oferty do UG)

w sekretariacie Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju

lub przesłać pocztą na adres zamawiającego.Osoba do kontaktu w UG Solec - Zdrój:

Ewa Król-Pałys

Tel. 41 3776041 wew. 36
Z up. Wójta

mgr inż. Grzegorz Jabłoński

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej,

Ochrony Środowiska i Rolnictwa


 

formularz ofertowy

Zobacz również: