OGŁOSZENIE

2006-02-03 13:13:52 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych dotyczący upowszechniania kultury fizycznej i sportu w tym: - bieżące utrzymanie i poprawę stanu technicznego istniejącej bazy sportowej gminnych obiektów kultury fizycznej i sportu - organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych

Środki finansowe przeznaczone na w/w zadanie w kwocie 20.000 zł. Dotacja będzie przyznana miesięcznie w równych transzach przez cały okres realizacji zadania tj. od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku. Termin składania ofert do dnia 6 marca 2006 roku. Rozpatrywanie ofert nastąpi w dniu 16 marca 2006 roku w trybie konkursu otwartego. Stosowane kryteria przy dokonywaniu wyboru oferty: cenowe, przy możliwie najszerszym zakresie realizacji zadań objętych postępowaniem konkursowym. W 2005 roku zadania w zakresie objętym konkursem zrealizowano za kwotę 23.124 zł. w tym 20.940 zł. kwota dotacji przekazanej organizacjom pozarządowym.

Zobacz również: