POSTANOWIENIE

2008-01-14 13:06:15 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec–Zdrój i Pacanów dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w m. Świniary, Gmina Solec-Zdrój.

wzór


Solec Zdrój, dnia 14.01.2008.


Znak : GKB. II.7624-15/07

POSTANOWIENIENa podstawie art. 123 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity : Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ), art. 51 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. ), w związku z wnioskiem Gminy Solec Zdrój, ul. 1-go Maja 14, 28-131 Solec Zdrój o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów

dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w m. Świniary, Gmina Solec - Zdrój.postanawia się :


nałożyć obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji:

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów, dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w m. Świniary, Gmina Solec - Zdrój.

1. W/w raport należy sporządzić zgodnie z art. 52 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)

2. Należ także dokonać:

  1. analizy aspektu akustycznego i emisji zapachów z oczyszczalni,

  2. analizy zagrożeń w sytuacjach awarii i etapu realizacji inwestycji


Uzasadnienie


Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 72 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z póź. zm), budowa oczyszczalni ścieków przewidziana do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców jest przedsięwzięciem, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

W związku z powyższym wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju oraz Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju z zapytaniem o potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania przedmiotowych inwestycji na środowisko i jego zakresu dla przedsięwzięcia jw.

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju – postanowieniem z dnia 2008.01.04. znak SE.V-4431/4/08 potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko w zakresie:

  1. analizy aspektu akustycznego i emisji zapachów z oczyszczalni,

  2. analizy zagrożeń w sytuacjach awarii i etapu realizacji

uznał za konieczną. PPIS uznał, iż przedsięwzięcie można realizować bez negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi, wymaga to jednak dokonania głębokiej analizy aspektów emisji akustycznej i zapachowej oczyszczalni oraz zagrożeń wynikających z sytuacji awarii oraz toku realizacji.

2. Starosta Buski w Busku Zdroju – postanowieniem z dnia 2007.12.31. znak RLO-7634/50/07, stwierdził potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Z up. WÓJTA
mgr inż.Artur Cygan
ZASTĘPCA WÓJTA

Otrzymują :
1. Urząd Gminy Solec Zdrój ( wnioskodawca )
2. A/a
Zobacz również: