ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2014-09-26 09:09:33 Obwieszczenia

O toczącym się postępowaniu administracyjnym.

Solec-Zdrój dnia 23.09.2014

GPŚ-I.6220.2.1.2011.2014


ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o toczącym się postępowaniu administracyjnym


Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. 1235 ze zm.) w związku z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Sygn. Akt II SA/Ke 587/12 (data wpływu do tut. Urzędu 15.09.2014r.) uchylającym decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 29 czerwca 2012r. znak: SKO.OŚ-60/2243/76/2012 oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 4 kwietnia 2012r. znak: GPŚ-I.6220.2.2011 w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa urządzeń infrastruktury technicznej składających się z następujących obiektów:

  1. elektrownie wiatrowe w ilości 2 szt. o mocy łącznej do 1200 kW, wysokość wieży pojedynczej do 78m, średnicy wirnika do 56 m,

  2. fundamenty pod elektrownie wiatrowe 2 szt.,

  3. linie kablowe średniego napięcia SN zlokalizowanego na działce nr ewid. 122 położonej w miejscowości Sułkowice, gmina Solec-Zdrój

informuję o przystąpieniu przez organ I instancji do ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z wyżej powołanym wyrokiem sądu.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. 1235 ze zm.) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym zawiadamiam zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie. Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój w pokoju nr 4 w godzinach pracy urzędu od 7.00 do 15.00.

W terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia można składać do tut. Urzędu uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ww. ustawy. Oranem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Solec-Zdrój.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Solec-Zdrój http://solec-zdroj.pl/bip/, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec-Zdrój, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stopnica, w miejscowości Konary oraz miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia - miejscowości Sułkowice.


Z up. Wójta

mgr inż. Grzegorz Jabłoński

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej,

Ochrony Środowiska i Rolnictwa


Zamieszczono na:

  1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec-Zdrój i Stopnica

  2. Tablicy Ogłoszeń w miejscowości Sułkowice i Konary

  3. Biuletyn Informacji Publicznej na stronie internetowej http://solec-zdroj.pl/bip/


Zobacz również: