OBWIESZCZENIE

2008-01-15 13:30:56 Obwieszczenia

Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz GMINY Solec - Zdrój , 28 – 131 Solec - Zdrój, dla inwestycji polegającej na: Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec–Zdrój i Pacanów

wzór


Solec Zdrój, dnia 14.01.2008.


Znak: GKB.I.7331-54/07

OBWIESZCZENIEStosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./

podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 2008.01.14. zostało wszczęte postępowanie w sprawie:

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz GMINY Solec - Zdrój , 28 – 131 Solec - Zdrój,

dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów

dotycząca miejscowości Żuków, Gmina Solec - Zdrój.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Żuków, Gmina Solec – Zdrój wraz z pompownią P , z przebiegiem tras określonych na mapie zasadniczej w skali 1 : 1000, sekcje oznaczone nr 154.334.242, 154.334.251.

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego przewidziana jest poprzez:

- projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC-U o średnicy Dn 200 mm, Dn 160 mm, zbierającą ścieki sanitarne z poszczególnych gospodarstw poprzez przykanaliki,

- pompownię sieciową ścieków P usytuowaną na działce nr ew. 329, umożliwiającą transport ścieków z niższych poziomów terenu do głównych kolektorów sanitarnych oraz - projektowaną sieć kanalizacji tłocznej.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowić będzie układ sieci grawitacyjno-ciśnieniowy z doprowadzeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Solec Zdrój.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, pokój nr 3 w Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy, pok. nr 3 w godzinach 7.15-15.15. oraz składać wypowiedzi i ewentualne uwagi co do zebranych dowodów i materiałów.

Z up. WÓJTA
mgr inż.Artur Cygan
ZASTĘPCA WÓJTA

Zobacz również: